Baked Spaghetti

INGREDIENTS:

1 lb. lean ground beef

1 (16 oz.) jar spaghetti sauce

1 pound spaghetti

1 cup of mozzarella cheese (more…)